Search
Close this search box.

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti FESCHU lighting & design s.r.o.
se sídlem Praha 3, Jeseniova 1564/67, PSČ 13000

identifikační číslo: 27405095

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C, vložka 109912
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.feschu.cz

Prodávající

FESCHU lighting & design s.r.o.
provozovna: Přátelství 733/8, Praha 22 – Uhřiněves
se sídlem v Praha 3, Jeseniova 1564/67, PSČ 13000

Kupující

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje produkty z internetového obchodu na adrese www.feschu.cz
Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s uvedenými obchodními a platebními podmínkami a zavazuje se je v plné míře respektovat.

Uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím vyplněného a odeslaného formuláře. Za platnou se považuje pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Za platný se považuje vždy pouze kód produktu a nikoli doprovodný text objednávky.
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Odesláním objednávky akceptuje kupující konečnou výši ceny zboží, zvolený způsob doručení a typ platby.

Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Místem doručení zboží je dodací, popř. fakturační adresa uvedená kupujícím ve formuláři objednávky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat jej na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při nákupu jsou považovány za důvěrné.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kromě případu osobního odběru. V takovém případě je nutné uvést alespoň e-mailový a telefonický kontakt.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným odesláním.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Dodací podmínky

Zboží bude doručeno kupujícímu zpravidla do 2 pracovních dnů. V případě objednání zboží, které v okamžiku objednávky není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti dodavatele. Kupující bude o této možnosti informován nejpozději 3. pracovní den po dni odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob dopravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nemá vliv na výši určené ceny přepravy.

 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet zásilek a případné závady ihned oznámit přepravci. Dopravce by měl okamžitě zahájit reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bezodkladně zaslána prodávajícímu. V opačném případě zaniká nárok na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky. V případě porušení či poškození balíku doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Ostatní ujednání

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,5% z účtované částky.

Obchodní podmínky jsou platné ve znění platném v den odeslání objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 31. března.2019
Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vrácení zboží

Výrobek zakoupený přes internetový obchod www.eshop.feschu.cz  máte možnost vrátit bez udání důvodů během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí.

Vrácení zboží zasláním

Vyplňte, vytiskněte a ke zboží přiložte formulář „Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy„. Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře. Uveďte zboží do původního stavu. Zboží pečlivě zabalte nejlépe do původního obalu, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy. Zboží pošlete na adresu: FESCHU lighting & design s.r.o, Přátelství 733/8, Praha 22 – Uhříněves

Vrácení zboží osobně na provozovně

Po předchozí domluvě lze vrátit zboží osobně na adrese provozovny: FESCHU lighting & design s.r.o, Přátelství 733/8, Praha 22 – Uhříněves

Vrácení zboží v případě nákupu na IČO

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje. V takovém případě se přesto obraťte emailem na feschu@feschu.cz pokusíme se najít řešení.

Obal a vrácení zboží

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má FESCHU lighting & design s.r.o právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Vrácení poškozeného zboží

Výrobek můžete vrátit i pokud je částečně poškozen, v takovém případě však budeme mít právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením.

Lhůta 14 dnů

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). To samé platí pro doručení zboží přepravní společností, kdy je rozhodný den doručení doložený přepravní společností. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Dokumenty potřebné pro vrácení zboží

V případě, že výrobek budete vracet, nezapomeňte přiložit/doložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás, například faktura nebo dodací list. Pomůžete tím rychleji odbavit Váš požadavek. V případě, že budete výrobek posílat, doporučujeme přiložit také vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a kopii nákupního dokladu, který jste obdrželi se zbožím, nebo na svoji e mailovou adresu.

Vrácení platby

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

FESCHU logo

Stáhněte si e-book

Desatero úspěšné prodejny

Máme pro Vás 10+1 nápadů a rad na co se zaměřit při otevírání, rekonstrukci, ale i provozu Vašeho současného obchodu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů a komunikací za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Více na: Zásady ochrany osobních údajů.